top of page

Polityka mediów społecznościowych

 

 

Korzystając z naszych kont w mediach społecznościowych, wchodzisz z nami w interakcję, np. dokonując subskrypcji fanpage, zostawiając swoją reakcję (polubienia, komentarze) czy wysyłając do nas wiadomość. Informacje, jakie dostarczasz na swój temat, mogą stanowić dane osobowe. Niniejsza Polityka mediów społecznościowych opisuje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe gromadzone przy pomocy kont w następujących portalach społecznościowych (dalej jako „Portale społecznościowe”):

 • FACEBOOK:

 • INSTAGRAM:

 • LINKEDIN:

  •  

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”)

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem  Państwa danych osobowych jest Green Coffee Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy al. Jana Pawła II 29, (dalej „Administrator”). Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: info@greencaffenero.com  lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.

 

 1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane, oraz zakres przetwarzanych danych

 

FACEBOOK

Przetwarzamy dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,

 • opublikowały swój komentarz, udostępniły go lub kliknęły ikonę „Lubię to” pod którymkolwiek z postów zamieszczonych w koncie.

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick),

 • zdjęcie profilowe,

 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek),

 • treść Twoich komentarzy,

 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights", gromadzone dzięki plikom cookies.

 

INSTAGRAM

Przetwarzamy dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony  „Obserwuj”,

 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na koncie lub zareagowały na opublikowane zdjęcia.

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick),

 • zdjęcie profilowe,

 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek),

 • treść Twoich komentarzy,

 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających konto, gromadzone dzięki plikom cookies.

 

LINKEDIN

Przetwarzamy dane osób, które:

 • odwiedziły stronę Administratora,

 • weszły w interakcję z Administratorem,

 • opublikowały lub przesłały dane poprzez usługi oferowane przez portal Linkedin (np. wypełniły formularze, odpowiedziały na ankiety).

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • imię, nazwisko, wizerunek oraz inne dane identyfikacyjne udostępnione przez Ciebie publicznie na profilu utworzonym w portalu Linkedin (m.in. dane adresowe, kontaktowe np. adres e-mail, telefon oraz dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),

 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających konto, gromadzone dzięki plikom cookies.

 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 1. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) polegającego na:

 1. prowadzeniu konta na Portalu społecznościowym, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatora Portalu i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami (w tym nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników) oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności Portalu społecznościowego (komentarze, wiadomości),

 2. prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników naszego konta),

 3. ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

 1. na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do jej wycofania (art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

 2. na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

W przypadku, gdy za pomocą Portalu społecznościowego organizujemy akcje promocyjne, zasady przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym cel i podstawę prawną takiego przetwarzania opisujemy w regulaminie takiej akcji. Przed udziałem w takiej akcji promocyjnej prosimy o zapoznanie się z jej regulaminem.

 

 1. Współadministrowanie danymi osobowymi

 

W zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby statystyk pełnimy funkcję współadministratorów w rozumieniu art. 26 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wraz z operatorem Portalu społecznościowego, który udostępnia opcję statystyk.

 

 

Działania takie podejmujemy w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) opisanego wyżej.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk znajdziesz pod linkiem:

 

 1. Odbiorcy danych

 

Dostęp do Twoich danych osobowych będzie mieć:

 • nasz upoważniony personel oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (m.in. usługi marketingowe, usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

 • inni użytkownicy Portalu społecznościowego (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących konto, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne),

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 • administrator Portalu społecznościowego na zasadach opisanych w udostępnionych politykach prywatności.

 

Pamiętaj, że operatorzy Portali społecznościowych są odrębnymi podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osób korzystających z Portali społecznościowych, w tym danych dotyczących Ciebie. Podmioty te przetwarzają Twoje dane osobowe we własnych celach oparciu o ustalone przez siebie podstawy prawne. W szczególności mogą one w oparciu o własny regulamin funkcjonowania Portalu społecznościowego gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających nasze konto. Mamy ograniczony wpływ na przetwarzanie danych przez operatorów Portali społecznościowych. Z tego względu prosimy Cię o zapoznanie się z regulaminami ich funkcjonowania i udostępnionymi w nich politykami prywatności, które znajdziesz tutaj:

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 

Dane osobowe przetwarzane na stronie https://www.facebook.com/greencoffeepl udostępniane są właścicielowi strony, Spółce Caffè Nero Group Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Caffè Nero Group Ltd

9-15 Neal Street, WC2H 9PW London

 

 

 

 

 

 

 

 1. Okres przechowywania danych

 

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,

 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,

 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, tj.:

  • standardowo przetwarzamy Twoje dane do czasu zakończenia prowadzenia przez nas konta w Portalu społecznościowym,

  • dane osobowe, które uzyskaliśmy w prowadzonej korespondencji, przechowujemy przez czas obsługi przesłanej do nas wiadomości,

  • dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

 

 1. Przysługują Ci następujące prawa:

 

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Twoją szczególną sytuacją,

 • w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt na wskazane we wstępie nasze dane kontaktowe.

 

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Informacje o źródle danych oraz pozostałe informacje

 

 • Twoje dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie poprzez Twoją interakcję z naszym kontem w Portalu społecznościowym oraz z Twojego publicznego profilu.

 • Podanie danych jest dobrowolne.

 • Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zmiany Polityki mediów społecznościowych

Polityka mediów społecznościowych może ulec zmianie, o czym poinformujemy z wyprzedzeniem 7 dni.

Pytania związane z Polityką mediów społecznościowych prosimy kierować na adres: 

info@greencaffenero.com

 

 

Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2021 r.

bottom of page