top of page
Regulamin konkursu  „Pokojowo różnorodni – Twoja definicja”

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Pokojowo różnorodni – Twoja definicja” (dalej zwanym „Konkurs”) organizowanym za pośrednictwem portalu http://www.facebook.com/(„Portal Facebook”), w formie Zadania Konkursowego opublikowanego w ramach strony (fanpage) Green Caffe Nero. Strona Konkursowa będzie opublikowana pod adresem https://www.facebook.com/greencoffeepl  oraz https://www.facebook.com/warszawskimaratonfotograficzny  Konkurs trwa od momentu publikacji Postu Konkursowego tj. od godziny 16:00 dnia 27.07.2022 r. do dnia 07.08.2022 do godz.  23:59

Kto jest organizatorem Konkursu?

1. Organizatorem Konkursu jest Green Coffee sp. z o.o. z siedzibą Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000066488, NIP 526-25-90-815, kapitał zakładowy 1 864 800,00 zł PLN („Organizator”).

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani też nie jest z nim związany. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przeprowadzenie Konkursu – wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Organizator.

Kto może wziąć udział w Konkursie?

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz które łącznie spełniają następujące warunki:

a) posiadają aktywne konto w serwisie Facebook, zarejestrowane na swoje prawdziwe imię i nazwisko;

b) akceptują treść Regulaminu,

c) udzielą odpowiedzi na zadanie postawione w Poście Konkursowym w formie komentarza pod Postem Konkursowym wskazanym w pkt 8 poniżej. Powyższe czynności składają się na zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu („Zgłoszenie Konkursowe”).

5. W Konkursie mogą̨̨ brać udział wszystkie osoby fizyczne przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są̨̨ osobami pełnoletnimi lub są̨ osobami powyżej 13 roku życia, a poniżej 18 roku życia, lub posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale posiadającymi zgodę̨ przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie (zwane dalej: „Uczestnikiem”).

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie rodzin wszystkich powyżej wymienionych osób. Przez członków rodziny na potrzeby Konkursu rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także wszelkie osoby pozostające w stałym pożyciu z pracownikami Organizatora oraz osobami współpracującymi z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy.

Na czym polega Zadanie Konkursowe? Jak przebiega Konkurs?

7. Konkurs polega na zrobieniu zdjęcia będącego odpowiedzią na pytanie: Co dla Ciebie oznacza hasło POKOJOWO RÓŻNORODNI? („Praca Konkursowa”), Zdjęcie należy wstawić w formie komentarza pod Postem Konkursowym.

8. Praca Konkursowa – zdjęcie, może zostać wykonane dobrowolnym sprzętem (aparatem, telefonem, innym) powinna zostać umieszczona w komentarzu pod postem konkursowym razem z hashtag: #WMF2022  

9. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do udostępnienia postu konkursowego.

10. W ramach Konkursu jeden Uczestnik może wykonać jedną Pracę Konkursową.

11. Jeden Uczestnik może wygrać jedną Nagrodę.

12. Prace Konkursowe zgłoszone przez Uczestników będą przedmiotem oceny dokonywanej niezależnie od siebie przez Jury powołane przez Organizatora zgodnie z Regulaminem („Jury”).

13. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Prac Konkursowych:

1) niezgodnych z regulaminem Portalu Facebook lub jego funkcjonalnościami,

2) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,

3) uniemożliwiających dokonanie oceny przez Jury,

4) zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, obiektywnie niemoralnych lub naruszających obowiązujące przepisy prawa.

Kto może zostać zwycięzcą Konkursu? Kto wybiera zwycięzców?

14. Laureaci Konkursu („Laureaci”) w liczbie trzech osób, zostaną wybrani przez Jury najpóźniej do 7 dni po dacie zakończeniu Konkursu.

15. Laureat wygrywa bilet na kolejną edycję Warszawskiego Maratonu Fotograficznego, która odbędzie się w 10 września 2022 roku.

16. Nagroda w postaci biletu zostanie przesłana na miesiąc przed Warszawskim Maratonem Fotograficznym.

17. Organizator ma prawo pominąć danego Uczestnika w procesie przyznawania Nagród jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie nadużyć lub działań sprzecznych z celem i zasadami Konkursu, w szczególności:

1) w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że Uczestnik, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, nie posiada zgody swojego opiekuna prawnego na udział w Konkursie;

2) w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że Uczestnik korzystał z narzędzi służących fałszowaniu wyników Konkursu (np. zakładał fikcyjne konta w Portalu Facebook lub przejmował cudze konta w Portalu Facebook) lub prowadził działania mające na celu doprowadzenie do sfałszowania takich wyników.

18. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu uczestnictwo Uczestnika zostanie wycofane z Konkursu, bez możliwości otrzymania Nagrody. Przypadki takie Organizator będzie rozpatrywał indywidualnie.

19. W wypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik używa narzędzi służących fałszowaniu wyników Konkursu (np. poprzez zakładanie fikcyjnych kont w Portalu Facebook lub przejmowanie cudzych kont w Portalu Facebook) lub prowadzi działania mające na celu doprowadzenie do sfałszowania takich wyników, Organizator może usunąć takiego Uczestnika i jego Zgłoszenie Konkursowe ze Strony Konkursowej.

Co można wygrać w Konkursie?

20. Nagrodę w Konkursie stanowi bilet do wzięcia udziału w Warszawskim Maratonie Fotograficznym 10 września 2022.

21. Laureat i Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę̨ innego rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Laureat/Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

22. Jednemu Uczestnikowi rywalizacji Konkursowej może zostać przyznana nie więcej niż̇ jedna Nagroda podczas trwania Konkursu.

Kto i jak poinformuje o wygranej w Konkursie? Co trzeba zrobić żeby odebrać Nagrodę?

24. Zwycięzca oraz Laureat zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem: komentarza pod Postem Konkursowym oraz za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku. Organizator poinformuje Zwycięzców/Laureatów o nagrodzie, sposobie jej otrzymania, poprosi o potwierdzenie w formie wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook czy Uczestnik brał udział w Konkursie oraz o przekazanie danych do jej odbioru (Imię i Nazwisko, adres korespondencyjny). W celu otrzymania nagrody, Zwycięzca i Laureat będzie zobowiązany do przesłania w odpowiedzi na wiadomość prywatną lub komentarz do Organizatora (i) informacji, że brał udział w Konkursie (ii) danych (imię i nazwisko, adres korespondencyjny) niezbędnych do przekazania nagrody, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od dnia powiadomienia o wygranej. W tej samej wiadomości proszony jest o wyrażenie zgody na kontakt marketingowy zgodnie z zasadami RODO.

25. Organizator prześle nagrodę w postaci numeru startowego w odpowiedzi zwrotnej.

26. Nagrody, które nie zostały przyznane Uczestnikom zgodnie z Regulaminem pozostają własnością Organizatora. Uczestnik nie może żądać wypłacenia mu równowartości Nagrody w postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również nie przysługuje mu prawo do wymiany Nagrody na inną. Zwycięzca/Laureat jest uprawniony do zrzeczenia się Nagrody. W takiej sytuacji Zwycięzcy/Laureaci nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na inną nagrodę ani żądania jej ekwiwalentu pieniężnego.

Na co wyrażasz zgodę zgłaszając udział w Konkursie?

27. Prawidłowe dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań:

1) Uczestnik posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.

2) Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

28. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że:

1) Post Konkursowy stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości, oraz:

2) korzystanie z Pracy Konkursowej przez Organizatora lub osoby upoważnione przez Organizatora zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, przepisów prawa ani tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania ani nie będzie wymagało od Organizatora uiszczania jakichkolwiek opłat.

Co się dzieje z danymi, które podawane są przez Uczestników Konkursu?

30. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu obsługi uczestnictwa w Konkursie i wydania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, w celach marketingowych produktów i usług własnych Organizatora. Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 wraz z późniejszymi zmianami).

31. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

32. W celach określonych w pkt. 30 Regulaminu będą przetwarzane w szczególności następujące dane osobowe Uczestników Konkursu: Facebook ID, a także następujące dane Zwycięzców/Laureatów: imię, nazwisko, Facebook ID, adres korespondencyjny.

32. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania lub usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać wzięcie udziału w Konkursie, otrzymanie Nagród lub rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

Jak można złożyć reklamację dotyczącą Konkursu?

33. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail). Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, Facebook ID oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników każdego z Zadań Konkursowych (decyduje data wysłania reklamacji przez Uczestnika) pod adresem: I. w przypadku reklamacji pisemnych: Green Coffee sp. z o.o. z siedzibą Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, II. w przypadku reklamacji przesyłanych drogą elektroniczną: marketing@greencaffenero.pl.

34. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji nie pozbawia Uczestnika prawa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

35 Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora, a nie do Portalu Facebook.

Gdzie jest dostępny Regulamin?

36. Regulamin dostępny jest do wglądu na Stronie Konkursowej – fanpage Warszawskiego Maratonu Fotograficznego znajdującej się pod adresem www.greencaffenero.shop/regulamin  

bottom of page