top of page
Regulamin konkursu „Kawa i teatr, czyli połączenie idealne”
(dalej: „Regulamin”)

§1.
Organizator i przedmiot konkursu

 1. Organizatorem konkursu „Kawa i teatr, czyli połączenie idealne” (dalej: „Konkurs”) jest Green Coffee Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa (dalej: „Organizator”). 

 2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.

 3. Konkurs polega na przygotowaniu odpowiedzi na pytanie „Dlaczego kawa i teatr to połączenie idealne?” i umieszczeniu go w komentarzu pod postem informującym o konkursie.

§2.
Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 28.09.2023 r. o godz. 12:00 i zakończy się w dniu 05.10.2023 o godzinie 23:59 „Organizatora” dalej: „Czas Trwania Konkursu”). 

 2. Konkurs odbywa się w oparciu o zasady, o których mowa w § 5 Regulaminu. 

 3. Prace konkursowe należy zamieszczać w komentarzach postu konkursowego zamieszczonego na profilu https://www.facebook.com/greencoffeepl określonymi w §5 Regulaminu. 

 

§3.
Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wchodzą 3 osoby wskazane przez Organizatora. 

§4.
Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  i posiadają̨ pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”). 

 2. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu (w tym Fundatora Nagród), a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż̇ stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Osoba spełniająca powyższe warunki może zostać wykluczona przez Organizatora z Konkursu na każdym etapie jego trwania. 

 3. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Istnieje możliwość w każdym czasie cofnięcia zgody na udostępnienie tych danych.

 4. W przypadku Zwycięzców Konkursu podanie dodatkowych danych w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu mailowego i numeru telefonu jest niezbędne w celu wydania Nagrody. 

Przystąpienie przez Uczestnika do udziału w Konkursie zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i wyraża zgodę na jego warunki. 

§5.
Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs jest przeprowadzony za pośrednictwem fanpage Green Caffè Nero (pod adresem  https://www.facebook.com/greencoffeepl).

 2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany spełnić łącznie poniższe warunki:
  a) napisać odpowiedź na pytanie „Dlaczego kawa i teatr to połączenie idealne?”  w komentarzu pod postem informującym o konkursie
  b) polubić post konkursowy

 3. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie jedną odpowiedź. 

 4. Podana odpowiedź nie może zawierać treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie może naruszać praw osoba trzecich, nawoływać do przemocy, nietolerancji, nie może zawierać wulgaryzmów, ani treści reklamowych podmiotów trzecich. Prace konkursowe spełniające warunki, o których mowa w zd. poprzedzającym nie będą brane pod uwagę.  

 5. Komisja dokona wyboru 3 odpowiedzi, które były prawidłowe oraz zostały umieszczone w wyznaczonym terminie pod postem informującym o konkursie na portalu Facebook: https://www.facebook.com/greencoffeepl

 6. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na profilu Organizatora na portalu Facebook (https://www.facebook.com/greencoffeepl) najpóźniej w dniu 09.10.2023 r. , o godz. 23:59.

§6.
Nagrody

Komisja Konkursowa przyzna nagrodę w postaci zaproszenia na spektakl „We Will Rock You” dla dwóch osób za zajęcie pierwszego miejsca oraz 2 podwójne zaproszenia na kawę za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca.

§7.
Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). 

 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. 

 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. 

 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora. 
   

§8.
Zgoda na wykorzystanie Pracy Konkursowej 

 1. Zwycięzca, z chwilą otrzymania Nagrody, w zamian za udział w Konkursie, udziela Organizatorowi niewyłącznego zezwolenia (licencji) na korzystanie z Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio lub video, nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci; 

 2. b)  wszelkie zwielokrotnianie, w tym; techniką magnetyczną na kasetach video, audio, dyskach audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, drukiem, techniką zapisu komputerowego, 

 3. c)  wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć́ do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu w tym także w serwisach wymienionych w lit. c), w tym Internecie, w szczególności na Stronie oraz na kanale Facebook: https://www.facebook.com/greencoffeepl.

§9.
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników jest Green Coffee Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy Al. Jana Pawła II 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066488, kapitał zakładowy 1 864 800,00 NIP: 526-25-90-815, REGON: 017378082 (dalej Spółka)

 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować́ się̨ ze Spółką pod adresem e-mail: rodo@greencaffenero.com albo pisemnie, na adres siedziby Spółki, z dopiskiem „dane osobowe.

 3. Spółka jest Administratorem danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej także jako „RODO”) i przetwarza dane osobowe podane przez Uczestników w celu:
  a) organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym publikacji informacji o Zwycięzcach Konkursu oraz ich prac w szczególności na Stronie oraz na kanale Facebook https://www.facebook.com/greencoffeepl – podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda-wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego jakim jest zamieszczenie recenzji w komentarzu do wskazanego posta na kanale Organizatora na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
  b) wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Spółce, w szczególności w zakresie rachunkowości i obowiązków podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. realizacja obowiązku prawnego;
  c) obsługi reklamacji- podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes  Administratora, jakim jest konieczność udzielenia odpowiedzi i rozpatrzenia reklamacji;
  d) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub dla obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest podejmowanie czynności związanych z roszczeniami;

 4. Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych odbiorcom, chyba, że co innego wynika z przepisu prawa (np. pobranie zaliczek na podatek dochodowy od nagród przekazanych Zwycięzcom), lub istnieje konieczność skorzystania z usług podwykonawców takich jak m.in. podmioty dostarczające usługi IT, oprogramowanie komputerowe, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie (o ile dochodzi do wysyłania przesyłek); podmioty świadczące usługi hostingu i poczty elektronicznej; podmioty świadczące usługi doradcze i prawne. Przetwarzanie danych przez te podmioty jest ograniczone obowiązującym przepisem prawa lub celem, w którym przekazano dane osobowe.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji Konkursu/obsługi reklamacji a w przypadku wyrażenia zgody do momentu jej wycofania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów.

 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Uczestnikowi następujące prawa: prawo do wycofania zgody (można zrealizować wysyłając wniosek na adres rodo@greencaffenero.com) , prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

 7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie, w tym wyłonienia Zwycięzców  i  wydania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji; w zakresie, jaki dotyczy wykonania obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy od nagród przekazanych Zwycięzcom, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.

 8. Spółka oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu obejmujące: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz  w przypadku wysyłki nagrody – dane dotyczące adresu. 

§10.
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu. 

 2. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na Stronie (www.greencaffenero.shop) oraz w siedzibie Organizatora. 

 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: info@greencaffenero.pl

 4. Organizatorowi przysługuje na każdym etapie trwania Konkursu prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na Stronie, ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się̨, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie. 

bottom of page