Regulamin Konkursu Jesień w Green Caffè Nero 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Green Caffè Nero jest partnerem spektaklu „Waitress” w Teatrze Muzycznym Roma. 
Green Caffe Nero jest organizatorem konkursu „Jesień w Green Caffè Nero” (dalej „Konkurs”) na Facebook - fanpage Green Caffè Nero dla fanów kawiarni.
2.    Organizatorem Konkursu jest Green Coffee Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy al. Jana Pawła II 29, NIP 5262590815 REGON 017378082, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000066488.
3.     Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com pod adresem: https://www.facebook.com/greencoffeepl. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com.
4.   Konkurs trwa przez 7 dni, rozpoczyna się 11.11.2021 r. i potrwa do 17.11.2021 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty rozpoczęcia i zakończenia konkursu.
   Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce 18.11.2021 r., a ogłoszenie wyników nie później niż 19.11.2021. 
5.     Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
6.   Łączna liczba nagród w konkursie wynosi 5 (pięć) podwójnych zaproszeń na pokaz musicalu Waitress w dniu 24.11.2021 w Teatrze Muzycznym Roma wraz ze zwiedzaniem teatru od kulis i spotkaniem z aktorami. 
7.    Szacunkowa wartość jednej nagrody tj. jednego podwójnego zaproszenia na musical to 280 zł. 

§2 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwane „Uczestnikami”), które ukończyły 18 lat, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
2.  Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a.  zapoznanie się z treścią Regulaminu Konkursu i jego akceptacja (przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu),
b.  wykonanie zadania konkursowego, polegającego na opublikowaniu wpisu ze zdjęciem w komentarzu pod postem konkursowym na facebookowym profilu Green Caffe Nero.
3.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz pracownicy Teatru Muzycznego Roma.

§3 PRZEBIEG KONKURSU
1.    Zadaniem Uczestników Konkursu jest opublikowanie komentarza ze zdjęciem pod postem konkursowym na facebookowym profilu Green Caffè Nero https://www.facebook.com/greencoffeepl 
Zdjęcie musi zawierać: kawę zakupioną w Green Caffè Nero lub / i wnętrze jednej z kawiarni Green Caffè Nero w Polsce. 
Zdjęcie nie może zawierać wizerunku osób trzecich.  
Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonych w Zgłoszeniu zdjęć i przysługują mu do nich niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie, a w przypadku gdy Zgłoszenie Konkursowe będzie zawierało wizerunek osób, że posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie wizerunku z prawem dalszego przenoszenia tej zgody.
Zamieszczając zdjęcie, autor przekazuje prawo do wykorzystania zdjęcia przez Green Caffè Nero do celów marketingowych w mediach społecznościowych Organizatora. Tym samym autor wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone w czasie i przestrzeni rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na fotografiach w celach marketingowych w mediach społecznościowych Organizatora. Pola eksploatacji właściwe dla udzielenia licencji niewyłącznej zostały wskazane w §5 niniejszego Regulaminu.
Komentarz do zdjęcia powinien odpowiadać na pytanie: Jak spędzasz jesień z Green Caffè Nero?  
2.  Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź w terminie trwania konkursu.
3.  Zgłoszenie do Konkursu nie może zawierać wulgaryzmów, treści obscenicznych lub treści naruszających przepisy prawa.
4. Nagrody otrzymuje pięciu Zwycięzców, których odpowiedzi na pytania konkursowe zdobędą największe uznanie Jury. Ocenie podlegać będzie: zgodność odpowiedzi z tematem konkursu, kreatywność i oryginalność komentarza oraz estetyka zdjęcia. Zwycięzcy są zobowiązani do przestrzegania zasad organizacji konkursu. 
5.   Zwycięzcy zostaną wybrani przez Jury powołane przez Organizatora. Decyzja 3-osobowej Komisji Jurorskiej ma charakter ostateczny i nie służy od niej odwołanie.
6.  Organizator ma prawo w każdym momencie do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika Konkursu, który postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym do ukrycia lub usunięcia łamiącego Regulamin komentarza Uczestnika.
 
§4 ZWYCIĘZCY I NAGRODY
1.    Nagrodami w konkursie jest 5 (pięć) podwójnych zaproszeń na pokaz musicalu Waitress w dniu 24.11.2021 o godz. 17:00 oraz zwiedzanie kulis teatru i spotkanie z aktorami musicalu Waitress w Teatrze Muzycznym Roma. 
2.    Wyniki Konkursu tj. imiona i nazwiska Zwycięzców lub nazwa profilowa zostaną opublikowane jako komentarz pod postem konkursowym na profilu Facebookowym Green Caffe Nero do dnia 19.11.2021 do godz. 17:00 Zwycięzca biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub nazwy profilowej jako komentarza pod postem konkursowym na profilu Facebookowym Green Caffe Nero.
3.  Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do kontaktu w wiadomości prywatnej z Green Caffe Nero na Facebooku po otrzymaniu informacji o wygranej, najpóźniej do godziny godz. 17:00 dnia 19.11.2021 r. W odpowiedzi zwrotnej, tj. za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku, Zwycięzcy otrzymają wskazówki dotyczące osobistego odbioru Nagrody w kasie Teatru Muzycznego Roma. Organizator zastrzega, że nie przeprowadza wysyłki nagród. Nagrody niepotwierdzone do dnia 19.11.2021 do godz. 17:00 przepadają na rzecz Organizatora. Nieodebranie nagrody we wskazanym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją Zwycięzcy z przyznanej nagrody.
4.  Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zamiany Nagrody na inny przedmiot lub ekwiwalent pieniężny, ani na zmianę biletu na inną datę spektaklu.
5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Zwycięzcę, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Zwycięzcy.
6.  Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w czasie trwania Konkursu, określonym w par. 1 ust. 7 Regulaminu.
7.  Nagrody w Konkursie nie podlegają opodatkowaniu.
8. Odbiór nagród zostanie udokumentowany w formie relacji video lub / i fotograficznej. Zwycięzca zgadza się na przekazanie wizerunku do celów marketingowych Organizatora. 
§5 PRAWA AUTORSKIE
1.    Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania bez wynagrodzenia, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu zdjęć oraz relacji video, będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu przeprowadzenia Konkursu. 
2.    Organizator, zastrzega, że z chwilą ogłoszenia informacji o wygranej, nabywa autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych realizacji Zadań Konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody Laureatom, w tym wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje rozpowszechnianie utworu w sieci Internet na poniższych portalach i stronach:
•    FACEBOOK:
https://www.facebook.com/greencoffeepl; 
https://www.facebook.com/calanadziejawkawie 
•    INSTAGRAM: 
https://www.instagram.com/kawawdobrychrekach 
•    LINKEDIN: 
https://www.linkedin.com/company/7228261/  
•    https://greencaffenero.pl/pl/ 


3.    Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych w ramach Konkursu zdjęć i filmów. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z materiałami przekazanymi Organizatorowi, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do opublikowanej realizacji Zadania Konkursowego przenoszone na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu nie przysługiwały w pełni i wyłącznie Uczestnikowi w dacie Zgłoszenia Konkursowego.

§6 ROSZCZENIA I REKLAMACJE 

1. Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w Konkursie muszą zostać zgłoszone Organizatorowi w ciągu 5 dni od zakończenia Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia.
2. Uczestnik Konkursu może informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem.
3. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną, na adres: info@greencaffenero.com
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez email podany przez Uczestnika.
§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.      Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz zgodnie z Polityką mediów społecznościowych Organizatora dostępną w okresie trwania Konkursu na stronie https://greencaffenero.pl/pl/polityka-prywatnosci/  Z Organizatorem można skontaktować się wykorzystując wskazane na początku Regulaminu dane kontaktowe lub na adres poczty elektronicznej: info@greencaffenero.com.  
2. Organizator niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku z organizacją Konkursu przetwarzane są:
a)    w celu udziału w Konkursie i jego przeprowadzeniu, ogłoszenia wyników Konkursu oraz ewentualnego przekazania Nagrody; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”); wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, przekazania Nagrody oraz ogłoszenia wyników Konkursu;
b)    w celu marketingowym - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, przekazania Nagrody oraz ogłoszenia wyników Konkursu;
c)    w celu rozpatrzenia potencjalnych reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest uzasadniony interes Organizatora wyrażający się w konieczności prawidłowego przebiegu Konkursu oraz zabezpieczenia się przed potencjalnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
3.    Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Organizatora. W razie zgłoszenia przez Zwycięzców chęci odbioru Nagrody w Teatrze Muzycznym Roma Organizator udostępni Teatrowi Muzycznemu Roma dane osobowe w postaci imienia i nazwiska Zwycięzców.
4.       Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do zakończenia Konkursu, co może być przedłużone o termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Dane osobowe uczestników Konkursu są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Konkursu, w tym wydaniu Nagród i dochowaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa prawna przetwarzania takich danych.
5.    Uczestnikom przysługuje prawo do:
·      żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
·   wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika,
·    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
·      wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.    Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
7.    Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 
§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie Facebook w poście konkursowym.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia losowe oraz sytuacje nieprzewidziane lub wynikające z działania sił wyższych, których następstwa mogą utrudnić lub uniemożliwić wzięcie udziału w Konkursie.  
3.    W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 
Formuła RODO do umieszczenia na stronie www przy konkursie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu „Jesień w Green Caffè Nero”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Powyższa zgoda może być w każdej chwili wycofana, poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa profilowa na Facebooku) są przetwarzane wyłącznie w celu wzięcia udziału w konkursie.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU
„Jesień w Green Caffè Nero”
 
 
……………, Warszawa
Protokół przekazania nagrody w konkursie „Jesień w Green Caffè Nero”
Ja (Imię i nazwisko, pesel, Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, adres zamieszkania)

 

potwierdzam odbiór nagrody w postaci:
1 podwójnego zaproszenia na pokaz musicalu „Waitress” 24.11.2021 o godz. 17:00 przyznanej w konkursie „Jesień w Green Caffè Nero”
 
________________________
Data i podpis